Historie v datech

 • 1292
  První zmínka o obci Kunčice v souvislosti s jejím darováním spolu s jinými obcemi králem Václavem II. zbraslavskému klášteru.
   
 • 1308
  Kyšperský a Žampašský hrad vstupují do dějin jako pevná skalní lupičská hnízda v době slabé a neutěšené vlády krále Jindřicha Korutanského. Jeniš z Kyšperka a Petr ze Žampachu, včetně dalších sousedů páchají na sousedním lanšperském panství, majetku zbraslavského kláštera, drancování a útisk. Klášter volí proto cestu výkupného ve výši ročního důchodu z celého panství, což činí 300 hřiven stříbra.

 • 1361
  První zmínka o tvrzi a majitelích statku Orlice. V té době je již v Orlici fara a kostel a patří k ní Mistrovice.

 • 1415
  2. září na sněmu Království českého a Markrabství moravského sestavili velmoži, páni a šlechtici stížný list, který poslali kostnickému koncilu proti upálení Mistra Jana Husa. K tomuto listu přivěsil svou pečeť i Mikuláš Žampach z Potštejna, pán na Kyšperku.

 • 1467
  Po prvním bratrském synodu ve Lhotce u Rychnova, byla zřízena fara Jednoty bratrské v Orlici. Z tohoto období existují dosud v kostelech na Orlici a na Kunčicích původní zvony z let 1498 a 1497.

 • 1513
  První písemná zmínka o městečku Kyšperk.
   
 • 1546
  Zdeněk Žampach, pán na Kyšperku dal svým podaným právo odúmrtí. "By se svými statečky a jměním dle libosti vládnouti mohli a po smrti dítkám neb příbuzným odkázati směli".

 • 1554
  Od tohoto roku se datuje jednopatrová renesanční tvrz na náměstí.
   
 • 1565
  Dochází k prodeji orlického panství. Burjan Strachota z Kralovic prodává panství rodu Sudů z Řeneč.

 • 1576
  Byla postavena městská radnice na náměstí (na místě č. p. 56).
   
 • 1577
  Městu bylo povoleno konat týdenní trhy a dva výroční trhy.
   
 • 1586
  První zprávy o úřadování městského magistrátu. Magistrát byl zároveň městským soudem. Tohoto roku se datuje i první hrdelní rozsudek.

 • 1614
  První zprávy o škole. Rektor Martin dostával za čtvrt roku 15 grošů služného.
   
 • 1617
  Obecní účty obsahují položky o příjmu z rasovny, to znamená, že město mělo svého kata. Město mělo vodovod a dřevěnou kašnu na náměstí. Dozor nad vodou vykonával jeden z konšelů za roční odměnu jedné kopy grošů.

 • 1628
  Zřízení bažantnice jako jedné z prvních v Čechách.
   
 • 1629
  Městské právo vyslýchalo pro náboženské přesvědčení vězně, který už dvě práva vystál (tj. byl 2x mučen), byl pálen, přesto mlčel. Magistrát přičítal vinu neschopnosti svému katu, proto ho propustil a Ota z Operštorfu z Dubu na Častolovicích zapůjčil Kyšperku svého kata.

 • 1650
  Majitelé orlického statku manželé Adam Mikuláš Vitanovský a Dorota Anna Sudová z Řeneč kupují panství Kyšperk, a tím dochází k trvalému spojení obou panství.

 • 1660
  Tohoto roku byla postavena "spravedlnost" (šibenice) za městem u cesty do Písečné. Obnovena byla roku 1679, 1691, 1707 a později.

 • 1670
  Přestavba radnice a nástavba druhého patra s věží a hodinami.
   
 • 1680
  Jednopatrová tvrz na náměstí byla přestavěna v dvoupatrový zámek. Zároveň byl postaven kostel sv. Václava, nejdříve jako zámecká kaple, která od roku 1726 slouží jako farní kostel. Místní rodák Vilém Hotmar, úředník nad clem, dal postavit kapličku Matky Boží za městem u cesty k Šedivci.

 • 1680
  Hynek Jetřich Vitanovský z Vlčkovic založil řemeslnické cechy, včetně pořízení pečetí, knih, truhel a korouhví. Cechů bylo šest: krejčovský, obuvnický, tkalcovský, řeznický, mlynářský, k němuž patřili pekaři, krupaři a pernikáři.

 • 1682
  Na příkaz hraběte Hynka Jetřicha Vitanovského byl postaven vrchnostenský špitál pro 10 starých chudých lidí (na místě č. p. 42).

 • 1685
  Byly položeny základy kunčického kostela sv. Kateřiny.
   
 • 1689
  Vrchnost zakládá na Kunčicích dvůr Ovčín, který byl roku 1791 zrušen, rozparcelován a rozprodán 10 novým usedlíkům.

 • 1693
  Na náměstí byl zřízen nový kamenný pranýř.
   
 • 1705
  Ke kapli sv. Václava byla dostavěna zvonice.
   
 • 1708
  U pěšiny do Lukavice byla postavena socha Božího syna.
   
 • 1709
  V tomto roce se začalo s výstavbou orlického kostela Nanebevzetí Panny Marie. Stavba byla dokončena v roce 1711. V tomto kostele byla umístěna cenná křížová cesta, která sem byla přenesena z kralického kláštera.

 • 1714
  Dokončena socha sv. Jana Nepomuckého v Orlické bráně. Na Kopečku vystavěl hrabě Norbert Leopold malou kapličku sv. Jana Nepomuckého.

 • 1721
  Jako poděkování Bohu za to, že se městu vyhnul mor, bylo na náměstí postaveno mariánské sousoší.

 • 1723
  Na náměstí byla postavena klec pro pekaře.
   
 • 1726
  Fara přenesena z Lukavice do Kyšperka. U kostela byl zřízen hřbitov a bylo postaveno sousoší sv. Anny (nyní u kostela).

 • 1734
  Na místě malé kapličky na Kopečku vystavěl hrabě Jan Václav Breda dnešní kapli sv. Jana Nepomuckého.

 • 1750
  Nový dvůr byl přestavěn z dřevěného na kamenný.
   
 • 1765
  Zrušení hrdelního práva v Kyšperku.
   
 • 1766
  28. února byla v Kyšperku vykonána poslední poprava Josefa Haniky z Klášterce nad Orlicí (pro krádež).

 • 1778
  Vyšlo nařízení odstranit spravedlnosti, pranýře a mučidla.
   
 • 1779
  22. října požár radnice a dalších 25 městských domů.
   
 • 1790
  V Orlici byla založena v čp. 69 škola pro obec Orlice, Kunčice, Mistrovice a Šedivec. Současná škola na Orlici byla postavena 1877, škola na Kunčicích 1879.

 • 1802
  Obnovena radnice po požáru.
   
 • 1824
  3. května zachvátil město druhý velký požár. Vyhořelo 53 obytných domů s chlévy, 9 stodol, vrchnostenský špitál, škola, radnice, fara, zvonice.

 • 1829
  Dokončení úprav zámeckého parku.
   
 • 1838
  Z tohoto roku jsou dochovány dobové prameny, které dokládají výrobu zápalek ještě o 3 roky dříve než v Sušici. Písemné materiály jsou uloženy v okresním archivu v Ústí nad Orlicí.
   
 • 1857
  V dolní části náměstí byla nahrazena dřevěná kašna pískovcovou (nyní v zámeckém parku).

 • 1862
  Zřízení poštovního úřadu.
   
 • 1869
  Místní děkan a vikář Antonín Buchtel koupil budovu č. p. 212 a zřídil v ní útulek pro chudé občany města.

 • 1874
  V tomto roce byl zahájen provoz železnice na trase Chlumec - Kyšperk a Ústí nad Orlicí - Meziměstí.

 • 1875
  Založen hasičský sbor.
   
 • 1884
  V horní části náměstí byla dřevěná kašna nahrazena pískovcovou. Na Kunčicích byla postaven panem Janem Reilneltem továrna na sirky.

 • 1891
  Na Kunčicích byl založen hasičský sbor.
   
 • 1892
  Založení tělovýchovné jednoty Sokol.
   
 • 1893
  Na Orlici byla dostavěna textilní továrna Louis-Weis.
   
 • 1895
  Postavena školní budova pro obecnou školu.
   
 • 1896
  Založen hasičský sbor na Orlici.
   
 • 1898
  Divadelní ochotníci se osamostatnili a založili divadelní spolek Kolár a zároveň získali stálé jeviště v Palečkově hostinci č. p. 151.

 • 1899
  Jednota sokolská předala do veřejného užívání lidovou knihovnu.
   
 • 1900
  V Kyšperku byla postavena textilní továrna firmou Fischl a Engel.
   
 • 1901
  Založeno mlékařské a hospodářské družstvo Orlice - Kunčice a byla zahájena stavba mlékárny na Orlici.

 • 1902
  V tomto roce byl založen "Spořitelní a záložní spolek pro Kunčice a Orlici" a později, v roce 1930 postavena Kampelička na Kunčicích.

 • 1904
  Přistavěna školní budova pro měšťanskou školu s tělocvičnou.
   
 • 1909
  Založení okrašlovacího spolku.
   
 • 1910
  Městský úřad se přestěhoval z radního domu č. p. 5.
   
 • 1913
  Na dnešním Náměstí svobody vyhořelo 23 stodol a 1 dům.
   
 • 1919
  Je rokem založení klubu čs. turistů a čs. červeného kříže. Zároveň bylo založeno i stavební bytové družstvo železničářů "Vlastní silou".

 • 1920
  Založena tělovýchovná jednota Orel v Orlici a později, roku 1934 byla postavena Orlovna.

 • 1922
  Provedena parcelace dvorů Kyšperk a Orlice.
   
 • 1922
  zánik sirkařské výroby v Reineltově továrně, tím i zakončena éra "sirkařského Kyšperka".
   
 • 1923
  Jednota Sokol zřídila na Sádkách cvičiště - parková úprava. Město zavedlo elektrické osvětlení.

 • 1925
  Bylo otevřeno městské muzeum a Ochotnickým spolkem Kolár byla postavena divadelní dvorana.

 • 1927
  Nákladem 1,7 mil. Kč byl vybudován městský vodovod.
   
 • 1930
  Město vydláždilo hlavní ulici v délce 2,3 km nákladem 2,2 mil. Kčs.
   
 • 1931
  Za 2,2 mil. Kč byla postavena Masarykova škola práce.
   
 • 1939-45
  II. světová válka (13 místních občanů se nevrátilo z koncentračních táborů a 24 občanů bylo umučeno z rasových důvodů).

 • 1950
  Sloučení obcí Kyšperk, Orlice, Kunčice a Rotnek pod společným názvem Letohrad. Část Rotnek přejmenována na Červenou.

 • 1958
  Ve městě byl vybudován stadion u OEZ.
   
 • 1969
  Dostavěn a dán do provozu Dům kultury.
   
 • 1973
  Zřízeno městské koupaliště.
   
 • 1981
  Postavena nová základní škola u Domu kultury.
   
 • 1988
  Ve městě bylo otevřeno nové zdravotní středisko.
   
 • 1994
  Zahájení zatím posledních úprav zámeckých exteriérů i interiérů a zámeckého parku.

  Některé údaje nelze přesně ověřit!
Kulturní centrum Letohrad

Václavské nám. 77

561 51 Letohrad

IČO: 70964891

tel.: 465 622 092

e-maily: info@letohrad.eu, muzeum@letohrad.eu, kultura@letohrad.eu, knihovna@letohrad.cz


Ředitel:
Jaroslav Moravec
tel.: 465 622 255
e-mail: jaroslav.moravec@letohrad.eu

Dnes je

Svátek má :

Z naší fotogalerie

Zámek Radnice