Badatelna 

Badatelna je přístupná po včasné předchozí domluvě na e-mailu muzeum@letohrad.eu

 

BADATELSKÝ ŘÁD

 1. Městské muzeum v Letohradě provozuje badatelnu, tedy umožňuje studium sbírkového a studijního fondu muzea v Letohradě, a to zejména odborné veřejnosti.
 2. Badatelna je provozována v době otevírací doby muzea a pouze na předchozí objednání.
 3. O zpřístupnění fondu je rozhodováno na základě žádosti badatele, s přihlédnutím k důvodu a významu studia a ke stavu a charakteru požadovaného materiálu.
 4. Muzeum předloží badateli vyžádaný sbírkový nebo studijní materiál v místnosti určené pro badatelnu. V případě nutnosti může být badatel zaveden do depozitáře, ovšem pouze v doprovodu oprávněného pracovníka muzea.
 5. Muzeum si vyhrazuje právo odmítnout předložit požadovaný matriál, jestliže to nedovoluje jeho fyzický stav, je nainstalován ve stálé expozici, nebo v případě podezření na zneužití informací.
 6. Muzeum může poskytnout ke studiu inventární karty a fotodokumentaci, pokud tyto doklady existují. Rozhodně nelze předložit přírustkovou nebo inventární knihu, případně zpřístupnit počítačovou dokumentaci.
 7. Badatel je povinen vyplnit badatelský list, který je mu předložen, a uvést pravdivě všechny požadované údaje. Pracovník muzea v případě potřeby sám vyplní seznam předkládaného materiálu. Badatelský list je v muzeu archivován.
 8. Pokud jsou předkládány sbírkové předměty, je po celou dobu badatelovy práce přítomen pověřený pracovník muzea, který určí jak a do jaké míry je možné s předmětem manipulovat.
 9. Badatel je povinen dbát na to, aby předložený materiál nebyl poškozen nebo ohrožen neopatrným zacházením.
 10. Bez předchozího souhlasu není povoleno fotografování, filmování, kopírování, scannování nebo používání jiných reprodukčních médií, ani pořizování kopií dokumentace sbírek.
 11. Badatelna je bezplatná služba Městského muzea v Letohradě. Badatel se pouze zavazuje poskytnout kopii své práce, případně bibliografické údaje o své práci, pokud byla publikována.
 12. Ve všech prostorách Městského muzea v Letohradě je přísný zákaz kouření.
 13. Je-li badatelem porušena některá ze zásad stanovených tímto řádem, může mu být studium odepřeno, popř. již udělený souhlas odvolán. V takovém případě není Městské muzeum v Letohradě odpovědné za škodu, která badateli vznikla.

 

Je možné nahlédnout do kronik města, k dispozici je také obsáhlá studijní knihovna s tituly týkajícími se Kyšperka-Letohradu.

Další archivní materiál k historii města se nachází ve Státním okresním archivu v Ústí nad Orlicí:

http://vychodoceskearchivy.cz/ustinadorlici/

a ve Státním oblastním archivu v Zámrsku (fond Velkostatek Kyšperk):

http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/

Kulturní centrum Letohrad

Václavské nám. 77

561 51 Letohrad

IČO: 70964891

tel.: 465 622 092

e-maily: info@letohrad.eu, muzeum@letohrad.eu, kultura@letohrad.eu, knihovna@letohrad.cz


Ředitel:
Jaroslav Moravec
tel.: 465 622 255
e-mail: jaroslav.moravec@letohrad.eu

Dnes je

Svátek má :

Z naší fotogalerie

Zámek Radnice